پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای

تاریخ انتشار: 1397/03/12

​اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مركزي در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به  شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد . 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاريخ 09/03/1397 تا پايان وقت اداري 16/03/1397  مي باشد.

نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پيشنهادها : حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 27/03/97 خواهد بود. 

زمان بازگشايي پاکتها: بازگشایی پاكات ردیف های 1 الی 11  مورخ 30/03/97 ساعت 30/8 صبح و ردیف های 12 الی 23  مورخ 02/04/97      ساعت 30/8 صبح،  در محل اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی مي باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد تاریخ : 09/03/97 می باشد. 
مشخصات:
نظرات: *