پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمناقصه یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی حوزه استان مرکزی

تاریخ انتشار: 2497/08/13


اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مركزي در نظر دارد انجام پروژه به شرح جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به  شركت واجد شرايط واگذار نمايد . 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاريخ 14/08/1397  الی 21/08/1397  مي باشد.

نحوه دریافت و ارسال اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پيشنهادها : حداكثر تا ساعت 9 صبح مورخ 03/09/97 خواهد بود. 

زمان بازگشايي پاکتها : بازگشایی پاكات مورخ 05/09/97 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی مي باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) : 14/08/97 می باشد. 

رديف نام پروژه محل پروژه اداره مدت (ماه) برآورد اوليه پروژه (ريال) نوع قيمت پروژه مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)

1 تهیه و اجرای خط کشی حوزه استان مرکزی حوزه استحفاظی استان مرکزی ایمنی و حریم راه 12 5.375.716.875 راهداری 97 268.785.844


- نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار فقط بايد به يكي از صورتهاي  ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ﻫ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاكت الف تا ساعت 14 مورخ 03/09/97 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد.

- متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به اداره پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مركزي و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکتریکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  و یا سایت http://markazi.rmto.ir مراجعه نمایند .

 ارائه كد كاربري ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي است.  

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :

 آدرس : اراک- سه راهی خمین- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی - کد پستی 34553-38193  

تلفن : 76 – 08634134075 - داخلی 2189 و 2182 و 2130   

اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021  - دفتر استان مرکزی 33245248-086 آقای لاهوتی


مشخصات:
نظرات: *